1. Yoshiyuki NAKAMURA 1989'
2. Akio KUROKAWA 1990'
3. Akihiko YAMADA 1991'
4. Kyoko OHNO 1996'
5. Masayuki INO 1999'
6. Tadashi IMAKURA 1999'
7. Hiroya ABE 2000'
8. Kyoko SHIMAMURA 2001'
9. Tadashi TERAMOTO 2005'
10. Makoto HIRATA 2006'
11. Setsuko OGIHARA 2007'
12. Robert GELLER 2007'
13. Kenji MIYAKUNI 2008'
14. Takahiko HIRATA 2008'
15. Dawei CHEN 2009'
16. Haruko KOSHI 2010'
17. Kazuo FURUTA 2010'
18. Takahiro KAMIYO 2012'
19. Takeshi HANAYAMA 2012'
20. Katsumi TAKAHASHI 2013'
21. Tsuneo SAKURAI 2014'
22. KazhikoYAMADA 2014'
23. Yuko YAMADA 2014'
24. Ryoga TANAKA 2016'
25. Sakiko NAITO 2016'
26. Mitsue TAJIMA 2017'
27. Hiroshi KAKU 2018'
28. Midori SAKAMOTO 2018'
29. Tomoe NAKAO 2018'
30. Hiroki YOKOI 2019'
31. Masaaki TAKAYAMA 2019'
32. Nobuko MATSUBARA 2020'
33. Mizuko TAN 2020'
34. Hideki TAKANO 2020'
35. Toshiko KAHO 2020'
36. Seiya SHIMUZU 2021'
37. Fumiko KIMURA 2021'
38. Takeshi NIEKAWA 2022'
39. Sumie NAKAGAWA 2023'
40. Natsuko NISHIDA 2023'
41. Michiko OHNO 2023'
42. Yoko OOSAKO 2023'
43. Shugo TANAKA 2023'
44. Hiroaki MIURA 2024'
45. Michiko IWAHASHI 2024'
46. Hiroko KOBAYASHI 2024'
〜1999'
2005'〜 <-click

Diamond

LifeMaster

in JAPAN

records

Members