1. Yoshiyuki NAKAMURA 1989'
2. Akio KUROKAWA 1990'
3. Akihiko YAMADA 1991'
4. Kyoko OHNO 1996'
5. Masayuki INO 1999'
6. Tadashi IMAKURA 1999'
7. Hiroya ABE 2000'
8. Kyoko SHIMAMURA 2001'
9. Tadashi TERAMOTO 2005'
10. Makoto HIRATA 2006'
11. Setsuko OGIHARA 2007'
12. Robert GELLER 2007'
13. Kenji MIYAKUNI 2008'
14. Takahiko HIRATA 2008'
15. Dawei CHEN 2009'
16. Haruko KOSHI 2010'
17. Kazuo FURUTA 2010'
18. Takahiro KAMIYO 2012'
19. Takeshi HANAYAMA 2012'
20. Katsumi TAKAHASHI 2013'
21. Tsuneo SAKURAI 2014'
22. KazhikoYAMADA 2014'
23. Yuko YAMADA 2014'
24. Ryoga TANAKA 2016'
25. Sakiko NAITO 2016'
26. Mitsue TAJIMA 2017'
27. Hiroshi KAKU 2018'
〜1999'
2005'〜 <-click

Diamond

LifeMaster

in JAPAN

records

Members