mn1W28 g12@c13@
1260

mn2v33@g33 c14
2500

mn3v40@g15 c25
1100


mn4v37 g30@c15
1575


mn5v20@g29 c19
1260


mn6v40@g41@c27
1800


mn7v8@g9 c7
315


mn8v15@g13@c6
515


mn9v30@g21@c13
1575


mn10v27@g25@c15
1050


mn11v20.5@g17@c22
525


mn12v26@g32@c8
1575@@