"SAGEO" Pure silk(handmade)
"KARAKUMI" TAKO-ASHI
(for "TANTO")
(Hx1,Ix2,Jx3,Kx2,Lx1,Mx1)
SAGEO Pure silk KARAKUMI TAKOASHI (handmade)

Back to goods list