Cushion for paulownia box
(for "TSUBA","MENUKI/KOZUKA/FUCHIGASHIRA","KOUGAI","FUTATOKORO/MITOKORO")

Cushion for paulownia box

Back to goods list