2005 PABF JAPAN member
open
Kono Makoto, Chen Dawei, Furuta Kazuo, Shimizu Yasuhiro
Nakamura Yoshiyuki, Sakurai Masako(Manager),Mrs. Naito Sakiko(NP), Miyakuni Kenji
Ladies
Amano Ayako, Ota Hiroko, ?Mr. Yoshida Tadashi(NP), Fukuda Shoko, Shimamura Kyoko
?Sekizawa Miho, Setoguchi Nobuko
Youth